SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

I. Ban giám đốc Vườn:

 1. Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Truyền – Giám đốc Vườn.

      Giám đốc Vườn kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm là người được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục Trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vườn theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở bảo toàn và sử dụng nguồn vốn của đơn vị, đồng thời thực hiện nghĩa vũ đối với nhà nước, địa phương và chính quyền sở tại. Giám đốc Vườn do Bộ trưởng BNN bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

2. Phó Giám đốc Vườn:
– Ông Nguyễn Đức Hậu – PGĐ phụ trách Khoa học, PCCCR
– Ông Đỗ Thanh Hùng – PGĐ phụ trách QLBVR
       Là người giúp việc Giám đốc vườn và được Giám đốc Vườn phân công (bằng văn bản) phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Phó Giám đốc Vườn do Giám đốc Vườn đề nghị theo qui trình bổ nhiệm cán bộ, Tổng cục trưởng TCLN ra quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

II. Phòng Tổ chức – Hành Chính

–          Phó Trưởng phòng (phụ trách): Bà Dương Thị Sửu.

–          Điện thoại: Cơ quan 04.33881082; Di động: 0982280260.

–          Phó Trưởng phòng: Bà Chu Lệ Thủy

–          Điện thoại: Cơ quan 04.33881082; Di động: 0982540524

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, hành chính, quản trị, tổng hợp.

III.  Phòng Kế hoạch – Tài chính

–          Trưởng phòng: Ông Vũ Đăng Khôi

–          Điện thoại: Cơ quan: 33881270 – Di động: 0913318771

–          Phó Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Dũng

–          Điện thoại: Cơ quan 33881270 – Di động: 0979600889

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Vườn quốc gia, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

IV. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

–          Trưởng phòng: Ông  Trần Minh Tuấn

–          Điện thoại: Cơ quan: 04.3880003 – Di động: 0912072300

–          Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Đức Hữu

–          Điện thoại: Cơ quan 04.3880003 – Di động: 0982030217
–          Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kim Liễn

Chức năng, nhiệm vụ: Là phòng tham mưu giúp Giám đốc Vườn thực hiện chức năng chuyên môn về hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác Quốc tế.

V . Trung tâm Dịch vụ du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường: Đơn vị sự nghiệp có con khoản riêng.

Trụ sở: Xã Tản Lĩnh – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội.

Điện thoại/Fax:  04.33881205

Website: vuonquocgiabavi.com.vn

Email: vqgbavi@yahoo.com.vn.

VPGD: 114 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.38362323.

Lãnh đạo Trung tâm

–          Giám đốc: Ông Đỗ Hữu Thế

–          Điện thoại: Cơ quan: 04.33881205 – Di động: 0912156126.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, kinh doanh một số dịch vụ khác theo quy chế hoạt động của Trung tâm.

–          Tổ chức đón tiếp, phục vụ, giới thiệu, hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục về bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho các đối tượng khách đến tham quan du lịch. Tổ chức các hoạt động quảng bá, tiếp thị, Maketing nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan Vườn.

–           Xây dựng phương án tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch (Phương án kinh doanh, sử dụng lao động, thu nhập, đầu tư phát triển…).

–          Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất cho Vườn. Tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Vườn.

–          Tìm kiếm đối tác và tham mưu cho Giám đốc Vườn tổ chức liên doanh, liên kết, liên doanh dịch vụ du lịch theo quy hoạch của Vườn.

–          Được giám đốc Vườn ủy quyền bằng văn bản đại diện cho lợi ích của Vườn, thực hiện quyền và trách nhiệm trong các hoạt động liên doanh, liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

–          Phối hợp với các đoàn thể, các đội văn nghệ của địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đoàn khách, tạo sân chơi, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho du khách.

VI. Hạt kiểm lâm: Đơn vị có con dấu và tài khoản riêng.

1. Hạt trưởng: Ông Nguyễn Phi Truyền

Phó hạt trưởng: Ông Phạm Văn Nhớn

–          Điện thoại: Cơ quan:33881350

–          Di động: 0982371618

2. Phó hạt trưởng: Ông Trần Nho Quyết

–         Điện thoại: Cơ quan: 04. 33881083

–          Di động: 0988502117

Chức năng:  Tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp thực hiện việc quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các di sản văn hóa, lịch sử trong phạm vi ranh giới Vườn theo pháp luật hiện hành. Giúp chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước vè bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

 

Nhiệm vụ:  Hạt Kiểm lâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Vườn và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và các Chi cục kiểm lâm có liên quan theo phân cấp.